Voorwaarden en Privacy

Voorwaarden  en privacy als je therapie volgt binnen Praktijk Hoenselaar:

Hier vind je alles wat betreft de betalingsvoorwaarden, dossiervorming, behandeling, wet bescherming persoonsgegevens, behandeling kinderen, melding huiselijk geweld en annulering.
Klik hier voor de:

Voorwaarden en Privacy document 2021

Beroepscode Vaktherapeuten herzien december 2016 (1)

Beroepscompetentieprofiel Vaktherapie

Meldcode Huiselijk Geweld

Als therapeuten wordt van ons gevraagd om vanaf 1 januari 2019 melding te maken en te handelen volgens de Meldcode specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor meer informatie: https://www.huiselijkgeweld.nl

Mocht zich dit voordoen dan gebruiken wij een afwegingskader tool: https://afwegingskadermeldcode.nl