Tarieven, vergoedingen

Tarieven en vergoedingen voor dans- en bewegingstherapie
De therapie valt bij de zorgverzekeraars onder de aanvullende verzekeringen (alternatieve zorg). Hiervoor hoef je geen eigen wettelijke eigen bijdrage te betalen en is een verwijzing van de huisarts niet nodig.
Voor verdere vergoedingen kijk hieronder.

Aangepast tarief voor minder draagkrachtige is bespreekbaar (indien alle mogelijkheden zijn bekeken).
Er is geen wachtlijst en geen verwijsbrief nodig van de huisarts!

Tarieven therapie: dans- en bewegingstherapie

Intake                                                          € 70,00 per uur

Intake en proefsessie                         € 90,00 per uur

Individuele therapie                             € 95,00 per uur

Groepstherapie                                      € 50,00 tot € 65,00 per uur

Relatietherapie                                       € 110,00 per uur (geen vergoeding zorgverz.)

Extra verslag therapie                          € 35,00 

Oudergesprek                                         € 95,00 per uur

Huisbezoek                                              € 95,00 per uur excl. € 0,35 reiskosten p. km.

Er kan ook vanuit PGB of WMO gewerkt worden.                        

 

*De praktijk werkt via het zorgsysteem Zorglink. Na aanmelding krijg je via de mail een uitnodiging voor het cliëntenportal en om het aanmeldformulier in te vullen voor de intake. 

*Een afspraak is tot 24 uur van tevoren te verzetten of te annuleren. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Tarieven leertherapie 

Leertherapie                                       € 100,00 per uur (geen vergoeding zorgverz.)

 

Mogelijkheden voor vergoeding:

 • Kijk welke zorgverzekeraars danstherapie vergoeden binnen het aanvullende pakket onder alternatieve zorg/complementaire zorg:  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie . De praktijk is aangesloten bij de FVB en bij de NFG (complementaire zorg) en RBCZ. Let op: vanaf 2020 vergoed Menzis vanuit de FVB vaktherapie niet meer ondanks protesten vanuit onze beroepsvereniging! Echter wel vanuit de NFG waar ik ook lid van ben. 
 • Vergoedingen 2020 via de NFG: Vergoeding via NFG
 • Praktijk Hoenselaar werkt samen met:
  -Familysupporters. Zij leveren zorg voor alle leeftijden en problematieken. Met een diagnose kan er binnen de DBC gewerkt worden waardoor het grootste deel (minus de eigen bijdrage) van de behandeling vergoed wordt. Aanmelden en informatie  via: https://www.familysupporters.nl/supporter/renate-hoenselaar/   Let op: momenteel is er een volwassenenstop!
  -BuurtzorgT voor volwassenen, BuurtzorgT
 • Begeleiding via Persoon Gebonden Budget (PGB). Kijk voor meer informatie op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen 
 • In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever. Aanvragen via je werkgever of bedrijfsarts.
 • Uitkering via Schadefonds Geweldsmisdrijven:  o.a. bij diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, huiselijk geweld, maar ook een zedenmisdrijf of incest. Kijk voor meer informatie op: http://www.schadefonds.nl
 • Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM-IV systematiek
  Een vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de specialistische (2e lijns) behandeling uit te voeren. Vraag bij je hoofdbehandelaar na of hij/zij deze constructie kan uitvoeren.
 • Bijstandswet: als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet meer vergoed kan je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
 • Als u psychische klachten heeft die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunt u een tijdelijke vergoeding krijgen. Deze vergoeding heet de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp). Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten van de psychotherapie? De Tvp vergoedt dan het bedrag dat u zelf moet bijbetalen: http://www.svb.nl/int/nl/tvp/vergoeding_in_kosten/wat_is_tvp/ 
 • Als een client te weinig middelen heeft, bijv. als hij/zij in de bijstand zit en/of schulden heeft, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is is afhankelijk van het verhaal van de client. De client kan zelf een beroep doen op het noodfonds. Als therapeut zal je dan, met toestemming van de client, gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, frequentie en kosten. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan jou als therapeut.
 • Naast het noodfonds hebben sommige gemeentes ook stichtingen die mensen helpen die weinig of geen financiele armslag hebben. De Dullertstichting, www.dullertstichting.nl, in Arnhem is hier een voorbeeld van.
 • Vergoeding door stichting Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik ( De aanvrager is minimaal 5 jaar (doop)lid (geweest) van een protestants kerkverband.). Lees voor meer voorwaarden: www.ikmeldhet.nl/fonds
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ): men kan kijken of men een beroep kan doen op de WLZ:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/zorg-via-wet-langdurige-zorg
  Vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg voor mensen die langdurig of levenslang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben (juli 2018). Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit wetsvoorstel zal deze zomer in consultatie zijn, wat betekent dat betrokkenen zoals ggz-instellingen, ggz-professionals en cliënten hun mening erover kunnen geven. Voor de mensen waar het om gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat goede zorg voor de lange termijn is geregeld.
  Het kabinet zal op basis van de consultatie een definitief wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer zodat behandeling kan plaatsvinden. Met de start vanaf 1 januari 2021 zou er voldoende tijd moeten zijn voor zowel de parlementaire behandeling van de wet als de invoering ervan.
 • Als de client een uitkering heeft via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reintegratietherapie’. Door client zelf aante vragen.
 • Gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten kunnen door de client via de belasting teruggevraagd worden. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten
 • Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. De client kan dit zelf navragen bij de schooldecaan.

Overzicht wetten Zorg & Ondersteuning
Zorgwetten-sinds-2015-in-eenvoudig-Nederlands-1
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
Meldcode

Evaluatieformulieren (er zijn twee formulieren)
Via de FVB/NVDAT:
 https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT
Via de NFG: https://www.de-nfg.nl/nfg-ledenregister-gelderland.html (op mijn naam klikken en je kunt een formulier toevoegen en invullen)

Praktijk is een aangewezen zorgaanbieder bij VGZ met de benodigde kwaliteitseisen: https://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker#/detail/5627856?jaar=2019 

Tarieven supervisie, begeleide intervisie, coaching
Voor meer informatie:   www.supervisiearnhem.nl
(Geen vergoeding zorgverzekering)