Psychomotorische Therapie (PMT)

Wij gaan samenwerken!
Praktijk Hoenselaar en Praktijk PMT Arnhem gaan vanaf augustus 2022 samenwerken binnen La Cappella Arnhem!
PMT Arnhem is vanaf augustus een startende praktijk van Luca de Lange, psychomotorisch therapeut.

Wat is PMT?
Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen (bron: www.vaktherapie.nl, nov. 2021).

Kijk hier hoe PMT werkt:

Meer informatie is te vinden op: https://www.nvpmt.nl/clienten

Vergoeding en tarieven
Intake van een uur € 70,00
Intake en proefsessie 95,00
Sessie van een uur 95,00
Het is ook mogelijk om vanuit PGB of WMO de behandeling te starten.

Een afspraak is tot 24 uur van tevoren te verzetten of te annuleren. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht .

 • Kijk welke zorgverzekeraars PMT vergoeden binnen het aanvullende pakket onder alternatieve zorg/complementaire zorg:  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie . De praktijk is (zeer binnenkort) aangesloten bij de FVB.
 • Begeleiding via Persoon Gebonden Budget (PGB). Kijk voor meer informatie op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen 
 • In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever. Aanvragen via je werkgever of bedrijfsarts.
 • Uitkering via Schadefonds Geweldsmisdrijven:  o.a. bij diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, huiselijk geweld, maar ook een zedenmisdrijf of incest. Kijk voor meer informatie op: http://www.schadefonds.nl
 • Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM-IV systematiek
 • Bijstandswet: als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet meer vergoed kan je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
 • Als u psychische klachten heeft die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunt u een tijdelijke vergoeding krijgen. Deze vergoeding heet de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp). Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten van de psychotherapie? De Tvp vergoedt dan het bedrag dat u zelf moet bijbetalen: http://www.svb.nl
 • Als een cliënt te weinig middelen heeft, bijv. als hij/zij in de bijstand zit en/of schulden heeft, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is is afhankelijk van het verhaal van de cliënt. De cliënt kan zelf een beroep doen op het noodfonds. Als therapeut zal je dan, met toestemming van de cliënt, gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, frequentie en kosten. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan jou als therapeut.
 • Naast het noodfonds hebben sommige gemeentes ook stichtingen die mensen helpen die weinig of geen financiële armslag hebben. De Dullertsstichting, www.dullertsstichting.nl, in Arnhem is hier een voorbeeld van.
 • Vergoeding door stichting Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik ( De aanvrager is minimaal 5 jaar (doop)lid (geweest) van een protestants kerkverband.). Lees voor meer voorwaarden: www.ikmeldhet.nl/fonds
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ): men kan kijken of men een beroep kan doen op de WLZ:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/zorg-via-wet-langdurige-zorg
  Vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg voor mensen die langdurig of levenslang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben (juli 2018). Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit wetsvoorstel zal deze zomer in consultatie zijn, wat betekent dat betrokkenen zoals ggz-instellingen, ggz-professionals en cliënten hun mening erover kunnen geven. Voor de mensen waar het om gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat goede zorg voor de lange termijn is geregeld.
  Het kabinet zal op basis van de consultatie een definitief wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer zodat behandeling kan plaatsvinden. Met de start vanaf 1 januari 2021 zou er voldoende tijd moeten zijn voor zowel de parlementaire behandeling van de wet als de invoering ervan.
 • Als de client een uitkering heeft via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reintegratietherapie’. Door client zelf aan te vragen.
 • Gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten kunnen door de client via de belasting teruggevraagd worden. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten
 • Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. De client kan dit zelf navragen bij de schooldecaan.

Overzicht wetten Zorg & Ondersteuning
Zorgwetten-sinds-2015-in-eenvoudig-Nederlands-1
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode

Evaluatieformulier
Via de FVB/NVDAT:  https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT